Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA: 112-01/18-01/02

 

URBROJ: 2167-01-15-18-2

 

Poreč, 2. veljače 2018. godine

 

 

Temeljem članka 59. Zakona o radu (NN 93/14127/17) i članka 21. Statuta Gradske knjižnice Poreč, a sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Poreč za 2018. godinu (KLASA: 112-01/18-01/02, UR. BROJ: 2167-01-15-18-1) donesenog 2. veljače 2018. godine, ravnateljica Gradske knjižnice Poreč objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Poreč

 

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, prima se polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u:

 

Gradsku knjižnicu Poreč:

1 polaznik, VSS - završen sveučilišni studij knjižničarskog usmjerenja, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja za radno mjesto diplomiranog knjižničara.

 

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje, osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prava i obveze izabranog polaznika stručnog osposobljavanja i Gradske knjižnice Poreč bit će uređeni ugovorom. Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Polazniku osposobljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u iznosu od 2751.84 kune mjesečno (prema kriterijima za 2018. godinu) po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne isplaćuje novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja.

 

Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe imaju pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Poreč (za prvo polaganje). Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Poreč nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.

 

U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti sljedeće:

· životopis,

· presliku osobne iskaznice,

· presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

· presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi,

· uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih),

· uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18), ne starije od 6 mjeseci.

 

Prilozi mogu biti u originalu ili preslikama koje ne moraju biti ovjerene, ali odabrani kandidat dužan je prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Gradska knjižnica Poreč nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva.

 

Kandidat koji bude odabran, bit će predložen Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju s onim kandidatom čije uključenje u program “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” odobri Zavod.

 

Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam (8) dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Poreč, Trg Marafor 3, 52440 Poreč, s naznakom “Stručno osposobljavanje za rad”.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Ovaj Poziv objavljuje se na web stranicama i oglasnim pločama Gradske knjižnice Poreč i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                                                                           

                                                                

Ravnateljica:

dr.sc. Irides Zović